86 (1812) 4514114 [ඊ-ආරක්ෂිතව]

ඇමතුම් පෝරමය

සම්බන්ධ වීම

ෂුෂන් ෆයින් රසායනික කාර්මික උද්යානය, චීනය
86 (1812) 4514114
සූර්ය - සබ්. 07: 00 - 21: 00

ෂන්ක් කෙමිකල් යනු ක්රියාකාරී ඖෂධීය අන්තර්මන්ත්රක (API) විශේෂඥ සමාගමකි. නිෂ්පාදනය තුළ ගුණාත්මකභාවය පාලනය කිරීම සඳහා පළපුරුදු වෘත්තිකයන් විශාල සංඛ්යාවක්, පළමු පන්තියේ නිෂ්පාදන උපකරණ සහ විද්යාගාර යේ ප්රධාන කරුණු වේ.

අප අමතන්න