පිංතූර ගැලරිය

PHCOKER සමාගම කර්මාන්තශාලාව පින්තූර

රසායනාගාර

PHCOKER සමාගම කර්මාන්තශාලාව පින්තූර

සම්මන්ත්රණ කාමරය

PHCOKER සමාගම කර්මාන්තශාලාව පින්තූර

මහජන සම්බන්ධතා සාමාජිකයෙකි

PHCOKER සමාගම කර්මාන්තශාලාව පින්තූර

පෝෂණ වැඩමුළුව

PHCOKER සමාගම කර්මාන්තශාලාව පින්තූර

කම්හල් ගොඩනැගිල්ල

PHCOKER සමාගම කර්මාන්තශාලාව පින්තූර

රසායනාගාරය

PHCOKER සමාගම කර්මාන්තශාලාව පින්තූර

වැඩමුළු නිෂ්පාදනය සහ උපකරණ

PHCOKER සමාගම කර්මාන්තශාලාව පින්තූර

කාර්යාල

PHCOKER සමාගම කර්මාන්තශාලාව පින්තූර

උපකරණ

PHCOKER සමාගම කර්මාන්තශාලාව පින්තූර

විද්‍යාත්මක කණ්ඩායම

PHCOKER සමාගම කර්මාන්තශාලාව පින්තූර

රසායනාගාර